Crm Criticism

انتقادات ، پیشنهادات و نظرات خود را با واحد CRM اتوخندان در میان بگذارید.

انتقادات و پیشنهادات

آگهی کردن خودرو

آگهی کردن خودرو

آگهی کردن خودرو

بخش فروش اتوخندان، شروعي بر دوره جديد فروش خودرو هاي نو و دست دوم مي باشد. به راحتي مي توانيد با مراجعه به وب سايت اتوخندان تمام خودرو هاي کارشناسي شده توسط کارشناسان مجرب مجموعه که براي فروش گذاشته شده را پيدا کنيد.