تنظیم قولنامه

تنظیم قولنامه

تنظیم قولنامه

 در قرارداد خريد و فروش خودرو که به قولنامه معروف مي باشد توافق هاي اوليه خريدار و فروشنده ثبت و جهت ثبت رسمي به دفاتر اسناد رسمي جهت ثبت ارائه مي گردد.