در جشن هفت سین اتوخندان مهمان ما باشید

در جشن هفت سین اتوخندان مهمان ما باشید

در جشن هفت سین اتوخندان مهمان ما باشید

در جشن هفت سین اتوخندان مهمان ما باشید:
به مدت هفت روز کاری از تاریخ 14 اسفند ماه تا تاریخ 21 اسفند ماه 96
جهت هفت سرویس رایگان خودرو خود دراتوخندان هدیه بگیرید
1-دیاگ
2-قلم گیری
3-روشویی
4-تنظیم باد
5-بازدید باتری
6 -بازدید مایعات
7-بازدید چهار چرخ