پیوستن گروه فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازان MVM و CHERY

پیوستن گروه فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازان MVM و CHERY

پیوستن گروه فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازان MVM و CHERY

پیوستن گروه فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازان MVMوCHERY با تکنولوژی جهانی رابه مجتمع مولتی برند اتوخندان
تبریک میگوییم.
شرایط فروش و خدمات بزودی تقدیم عزیزان میگردد.